Home

Uw partner bij transities

De huidige samenleving wordt gekenmerkt door snelle en vaak ingrijpende veranderingen. De fysieke wereld raakt steeds meer vervlecht met de uitdagingen van de digitale wereld. Bureau BSK is opgericht om ondersteuning te bieden bij de (grote) transities die in Nederland plaatsvinden. Dit gebeurt vanuit een brede expertise. Wij brengen vraagstukken in kaart, helpen organisaties om strategische keuzes te maken en de vaak ingrijpende transities tot een goed einde te brengen.

U kunt vertrouwen op de aanpak van Bureau BSK.

Onze missie

Bij ingrijpende veranderingen in de maatschappij is bestuurlijke slagkracht nodig. Bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen werken steeds meer samen en dit vraagt andere werkwijzen en competenties. Bureau BSK helpt om de gewenste governance en verantwoordingslijnen hiervoor in te richten. Wij zorgen voor een blijvende verbetering van de kwaliteit van de serviceverlening en versterking van het vertrouwen in uw organisatie. Bureau BSK ondersteunt bij het implementeren en borgen van de doorgevoerde wijzigingen en nieuwe werkwijzen. Vanuit onze brede ervaring bieden wij bij complexe situaties comfort op bestuurlijk en leidinggevend niveau.

Hoe wij kunnen helpen

Veranderen

Wij kunnen u ontzorgen bij het doorvoeren van ingrijpende veranderingen, zowel bij een zachte ontwikkelingsbehoefte (zoals een cultuurverandering), als bij harde ingrepen (zoals structuurwijzigingen of outsourcing). Dit kan spelen binnen uw organisatie of in het werkveld.

Adviseren

Bij lastige vraagstukken kunnen wij u voorzien van een adequate aanpak. Beschrijf wat uw vraagstuk is en wij helpen u om het vraagstuk concreet te duiden en te voorzien van een helder advies over de wijze van aanpak en de implementatie daarvan.

Trainen en coachen

Als bestuurder is het kunnen reflecteren op uw handelen een belangrijke vereiste. Vanuit onze ervaring kunnen wij een vertrouwd klankbord zijn en trainen in het versterken van competenties. Wij dagen uit om de grenzen van het mogelijke te zoeken.

Onze kernfilosofie

Governance en accountability

Organisaties opereren in een breed maatschappelijk veld waar identiteit, verantwoording en maatschappelijke impact van steeds groter belang worden. Dit vraagt om duidelijke governance en transparante verantwoording.

Vertrouwen in service delivery

Organisaties worden momenteel aan een hogere standaard gehouden, door de hoge eisen, wantrouwen naar grotere organisaties en overheid en het delen van negatieve beeldvorming via sociale media. Om vertrouwen te behouden of terug te winnen is een hoogwaardige dienstverlening nodig.

Borgen van professionaliteit

Organisaties moeten een hoog niveau van professionaliteit nastreven. Dit vraagt om een samenhangend systeem c.q. netwerk waarin de zorgaspecten integraal belegd zijn en waarin besturende lijnen samenkomen.

Werkveld Bureau BSK

Bureau BSK merkt in de dagelijkse praktijk bij uiteenlopende opdrachtgevers (overheid, onderwijs, bedrijfsleven, MKB) een toenemende vraag naar betere dienstverlening, het terugdringen van fouten, het versterken van de organisatiekracht en het voorkomen van negatieve beeldvorming. Organisaties hebben in toenemende mate te maken met veeleisende afnemers en burgerbewegingen. Waar in het verleden een goed product of dienst zorgde voor een goede reputatie is de hoeveelheid en de diversiteit van stakeholders toegenomen. Sociale media bieden vruchtbare grond om organisaties te beoordelen en veroordelen over een diversiteit aan onderwerpen. Misstappen worden uitvergroot en uitgebreid belicht. Dit vraagt meer van bestuurders en de leiding van organisaties.

Word partner van Bureau BSK

Bureau BSK werkt regelmatig samen met specialisten uit het veld. Laat ons weten als je belangstelling hebt om met ons samen te werken!