Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de trainingen, coaching en intervisie van Bureau BSK

1. Algemeen

1.1 Bureau BSK is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77749448.

1.2 Een kernactiviteit van de opleidingsacademie van Bureau BSK is het verzorgen van opleidingen, coaching en intervisie voor het middenkader en de bestuurlijke top van complexe organisatie (bedrijven, MKB, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen). Doel is om professionals en bestuurders te trainen in het versterken van de competenties die nodig zijn om de huidige, snel veranderende uitdagingen voor de eigen organisatie te herkennen, te positioneren en adequaat tegemoet te treden.                         

1.3 Onder opdrachtgever verstaan we de persoon of organisatie die opdracht voor de training, coaching of intervisie verstrekt.

1.4 Van overmacht is sprake als buiten de invloed van Bureau BSK of een deelnemer een training, coaching of intervisie niet door kan gaan.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Bureau BSK sluit met opdrachtgevers voor het verzorgen van trainingen, coaching en/of intervisie in de ruimste zin van het woord, verder te noemen als ´trainingen´.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht

3.1 Bureau BSK verzorgt trainingen via open inschrijvingen of op verzoek van een opdrachtgever. Open trainingen worden via eigen website en gespecialiseerde platforms aangeboden. Voor maatwerk trainingen op verzoek van een opdrachtgever stelt Bureau BSK vooraf eerst een offerte op, met een geldigheid van een maand of afwijkend als dit in de offerte benoemd wordt. Een maatwerkofferte wordt in uitvoering genomen als Bureau BSK en de opdrachtgever de offerte tekenen, danwel middels een schriftelijke bevestiging.

3.2 Alle artikelen uit deze voorwaarden zijn van toepassing op de trainingen, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

3.3 Alle in de opdrachtbevestiging of offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief accommodatie en verblijf kosten, tenzij anders vermeld. Reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemer.

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Bureau BSK niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Bureau BSK kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten of schade die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Indien Bureau BSK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Bureau BSK gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling

5.1 Bureau BSK zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Bureau BSK, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Bureau BSK is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Bureau BSK redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Bureau BSK verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Bureau BSK door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Bureau BSK slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Bureau BSK.

6.2 Bureau BSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bureau BSK.

6.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Bureau BSK voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

6.4 Bureau BSK is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

6.5 Iedere aansprakelijkheid van Bureau BSK is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bureau BSK wordt uitbetaald.

6.6 Bureau BSK zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

7. Auteursrecht

7.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Bureau BSK. Opdrachtgever mag trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Bureau BSK en onder duidelijke bronvermelding.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Bureau BSK behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

8.2 Bureau BSK staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten

9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Bureau BSK, Weteringallee 21, 8332 MB Steenwijk.

9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

%d bloggers liken dit: